Fra praktikplads til jobåbning

Om Knæk Koden

Knæk Kodens formål

Knæk Koden er delt op i fire faser, der samlet set strækker sig over 26 uger og tager udgangspunkt i den enkelte deltagers behov. Vores mål er at hjælpe flest muligt i ordinært arbejde. Dette gør vi ved at:

  • Gøre deltagerne mere modige ift. genindtrædelse på arbejdsmarkedet
  • Skabe individuelle udviklingsplaner for deltagerne
  • Give deltagerne forståelse for og træning i krav/forventninger på arbejdsmarkedet
  • Skabe tryghed til at deltagerne arbejder med egne skyggesider, frygt, selvværdsudfordringer og manglende kompetencer
  • Bryde vante mønstre og få nye vaner

Knæk Kodens 4 faser

1. Fase: Forberedelse

2. Fase: Forløbsstart


3. Fase: Praktik

4. Fase: Efterværn

Forberedelse
Forberedelsen begynder 4 uger før forløbets start med opstartsmøde med jobcentrets konsulenter. Kommunen visiterer deltagere i samarbejde med Nobiles’ koordinator, hvorefter hver deltager inviteres til en opstartssamtale med Nobiles’ koodinator/vejleder. Her skabes en gensidig forventningsafstemning for det kommende forløb. Samtalen skaber grundlag for, at der kan gives handshake, som indebærer, at alle krav og rammer for deltagelse på Knæk Koden er accepteret. Dette sikrer, at borgeren er motiveret for og føler medbestemmelse over sin deltagelse på forløbet.

Forløbsstart og undervisning
Fra uge 1 til 6 vil Knæk Koden fokusere på modulær undervisning og vejledning, der har til formål at understøtte de grundlæggende elementer til at blive mere jobparate. Fase 2 vil lægge vægt på at forventningsafstemme med deltagerne og igangsætte mindre netværksgrupper. Nobiles vil udarbejde en mentorordning for deltagerne samt foretage individuel kompetenceafklaring og behovsafdækning. Undervisningen/vejledningen består af elementer indenfor jobsøgningsmetoder og tilgang til jobsamtaler, arbejdskultur, motivation, fysisk fremtoning og kropssprog. Formålet med undervisningen er at forberede deltagerne til ultimativt at genindtræde på arbejdsmarkedet — men i første omgang at have vilje og mod til at gå ind i et praktikforløb med en af de virksomheder, vi har indgået samarbejdsaftaler med.

Praktik
I uge 7 til 10 overgår deltagerne til fuldtidspraktik. Deltidspraktik kan være en mulighed, hvis dette giver den bedste forudsætning for deltagerens tilbagevenden på arbejdspladsen. Erfaringerne viser, at jo længere deltageren har mulighed for at blive i praktikvirksomheden, jo bedre står deltageren i forhold til at få fast arbejde enten i den pågældende eller andre virksomheder efter endt forløb. Nobiles vil stå til rådighed gennem hele praktikperioden til drøftelse af eventuel ansættelse, forlængelse af tilknytning og til vejledning/dialog med virksomheden.

Efterværn: 

Efter endt forløb/praktikforløb inviteres alle deltagere til evalueringssamtale, uanset om de er kommet i job eller ej. Samtalen vil variere efter deltagernes situation:

  • For de borgere, der afslutter Knæk Koden uden nyt tilknytningsforhold, vil samtalen tage udgangspunkt i deltagerens styrker og udfordringer samt input til fremtidig indsats. Vores mål er at styrke borgernes fremtidige jobsøgning og fastholde den personlige udvikling. Der vil blive udarbejdet personlige handleplaner til deltagerne og evaluerende beskrivelser til jobcentret.
  • Ved borgere, der har fået ordinær beskæftigelse eller fået forlænget praktikforløbet, vil samtalen fokusere på udviklingsbehov, der fastholder tilknytningen til deres virksomhed.

Uanset udfaldet af forløbet vil alle deltagere have mulighed for at trække på Knæk Koden konsulenter i en 3 måneders efterværnsperiode. I denne periode vil der være obligatoriske “møder” på foranledning af Knæk Koden.


Vores deltagere siger…

Deltager på forløb i Odense

“Vil klart anbefale kurset, da man får god sparring til både CV og og ansøgning. I er gode til at se tingene fra en anden vinkel og er altid positive…”

Deltager på forløb i Odense

“Forløbet har været helt anderledes fra andre jobsøgningskurser og giver nye redskaber til ansøgning og CV, og har også været udviklende på et personligt plan.”

Deltager på forløb i Odense

“Jeg har fået meget ud af Knæk Koden forløbet og vil klart anbefale kurset til andre.”


Vil I høre mere om Knæk Koden?